Szelepcsényi György végrendelete 1684-ből

A GYULAFEHÉRVÁRI RÓMAI KATOLIKUS ÉRSEKSÉG. II. KÁPTALANI LEVÉLTÁR  II. 1/d. Külön kezelt iratok 1684-1945 2. doboz. 20-100 sz. dossziék. 72. dosszié. Szelepcsényi György prímás végrendelete. 1684.

(Künstlerné Virágh Éva fordítása)

„Én, Isten legméltatlanabb és hálátlan teremtménye ép lélekkel és elmével, ugyanakkor testben már erőtlen, szerencsétlen lelkem alázatos könyörgéssel megváltóm kezébe ajánlván, az Istentől kapott alább következő adományokról és vagyonról végrendeletet teszek.

Először Holttestemet hatlovas hintóval azonnal vigyék Zellbe, az Úr szülőanyja, Szűz Mária tiszteletére épített templomba, és ott az általam emeltetett Szent László kápolnában lévő sírhelyen minden pompa nélkül temessenek el, majd a következő napon és az azt követő hét napon mondjanak 300 misét. Ennek teljesítésére és lelkem vigasztalásra hagyok a nekem zálogba adott Sopron vármegyei Szentmargit/Sankt Margarethen im Burgerland és Sérc/Schützen am Gebirge mezővárosok jövedelméből 40.000/44.000 forintot. Az istentiszteleti szolgálatban résztvevőknek hagyok 12.000 forintot, hogy minden évben havonként elénekeljenek két szenténeket és felolvassák a Legfőbb Atya parancsait, elegendő költséget bocsátok vitézlő Jókay János rendelkezésére, hogy holttestemet a megírt helyre vigyék, a temetési szertartás befejezése és a sírba tétel után mindig ott maradjon. A hintót és a hat lovat az ottani papoknak adom ajándékba. Tehát mindent, mi szükséges, amennyire csak lehet a leghatékonyabban, fogyatkozás nélkül végezzenek el 30 nap alatt az oklevelemben foglaltak végrehajtására megbízott személyek, az esztergomi káptalanból főtisztelendő Balogh Miklós csanádi és almisi Fenessy György egri püspökök együtt a gondnok és meghatalmazott Maholányi Jánossal, Őfelsége titkárával.

Másodszor A nyitrai oltáromat, melyet saját költségemen márványból emeltettem, a Szent Anna templomnak ajánlottam a Nyitra megyében lévő tehermentesített falukkal, Kajszával (Sarlókajsza), Königggel, Ürménnyel, (Mojmírovce) Lehotával (Abalehota/Abaszállás) és Bobottal (Bobotlehota) együtt, hogy lelkem üdvéért havonként szent énekeket énekeljenek, az oltár őrét a nyitrai káptalan jelölje ki, amint néki tetszik.

Harmadszor Oklevelem értelmében 50.000 forintot hagyok a magyarországi kegyes klérusnak a szegény plébániák felújítására.

Negyedszer A nagyszombati szegényeknek és nagymértékben szűkölködőknek 12.000 forintot hagyok, hogy lelkem üdvéért imádkozzanak

Ötödször Az omladozó és minden vagyonától megfosztott főtisztelendő esztergomi káptalannak hagyom a Nyitra megyei gímes (Jelenec) várát, a kovácsi (Garamkovácsi, Kozárovce) kastélyt Nagytapolcsánnyal és Oszlánnyal, és azok minden tartozékával együtt. A most Pozsonyban lévő egész és teljes könyvtáramat az Őfelsége által is megerősített oklevél értelmében ugyanennek a káptalannak hagyom.

Hatodszor A főtisztelendő pozsonyi káptalannak hagyom az illésházi kastélyt és a Pozsony megyei Csallóköznek vagy Schüttnek nevezett szigeten található Hideghét majort a hozzátartozó javakkal és az említett kastélyra és majorra vonatkozó okiratokkal egyetemben.

Hetedszer A főtisztelendő esztergomi/szepesi káptalannak a jezsuita szerzet megtelepítésére hagyok 60.000 forintot a Borsod megyében lévő boldogkői jószág tartozékaiból, úgymint a mádi és vilmányi szőlőkből nevezetesen a Király féle szőlőket. Továbbá akarom, hogy a főtisztelendő szepesi káptalan a boldogkői, mádi és vilmányi jószágból befolyó 60.000 forintból fordítson az eretnekké vált papok visszatérítésére is.

Nyolcadszor Az altenburgi vagy óvári harmincadból befolyó összegből 50.000 forint lekötésével általam biztosított nagyszombati iskolát (Seminarium Marianum) – a néhai Fáncsy Pál felszentelése mellett az én rendelésemre Őfelsége kegyes jóváhagyásával alapított Hont megyei bozóki prépostság haszonvételeivel, továbbá az Éleskő várához tartozó Szentjános jószág tartozékaival, amelyek akár Pozsony vagy Nyitra megyében vannak, – a jezsuita szerzet atyáinak gondviselésére bízom és irányítása alá helyezem, ha ők ezt a feladatot intézni vonakodnának, akkor ezt a feladatot a főtisztelendő esztergomi káptalan vállalja el.

Kilencedszer A Trencsén megyében lévő Bán kastélyt (Bánovce nad Babravou) bárminemű tartozékával együtt a szakolcai jezsuitáknak hagyom. A stubnyai jószágot és a többi Turóc megye javakat a szegények és az oda érkező zarándokok javára és a körmöci plébánia gondviselésére és irányítására, valamint alamizsna osztására hagyom, tekintettel lévén az okiratban foglaltakra. Azokat a jószágokat és birtokokat, amelyek örökjogon Beckó (Beckov) várához tartoznak, legyenek bár Nyitra vagy Trencsén megyében, hagyom a Vág melletti Boldogságos Szűz Mária újhelyi/vágújhelyi prépostságnak, azzal a feltétellel, hogy havonként lelkem üdvéért istentiszteletet tartsanak. Végül a rozsnyói, s a többi, a lietavai várhoz tartozó jószágot, Csacát és a sztrecsényi vár egyéb tartozékait, amelyek Trencsén megyében vannak, hagyom a szintén Trencsén megyében lévő Zsolna mezővárosban élő jezsuita atyák lakhelyének építésére.

Háromszáz forintot hagyok a nagyszombati ferenceseknek a lelkem üdvéért mondandó misékre.*Kétszáz forintot hagyok a Szent Katalin templom ferenceseinek.

Háromszáz forintot hagyok Szent Antal plébánia ferences szerzeteseinek

Háromszáz forintot hagyok a komáromi ferenceseknek

Háromszáz forintot hagyok a pozsonyi konvent ferences atyáinak és egy nagyobb mintájára készített kisebb Szűz Mária szobrot színtiszta ezüstből, ezen kívül egy Schreibtischnek nevezett irattartót hagyok a konventben történő elhelyezésre.

A nagyobb és szebb, szintén ezüstből készült Szűz Mária szobrot hagyom a pálos rendiek templomának. Az összes többi, kisebb ezüst szobrot az esztergomi káptalan székesegyházának temploma kapja.

Ugyancsak erre a káptalanra hagyom az alábbiakat: egy arany serleget, amelynek az alsó részén vagy talpán a néhai szerencsés Augustus nevét kitörölték és az én felszentelésemre készült képet ábrázol, az oltár arany feszületét nagy zafírokkal és két smaragddal, az arany szentségtartóra 300 aranyat, két arany sereglet és harmadikként egy arany korsót, amely egykor a Bocskay családé volt.

Minden értékes arany gyűrűt, az összes aranykeresztet és gyöngyöket, 40 nagyobb gyémánttal kirakott gyertyatartóval, valamint az összes gyémántot, kisebb és nagyobb gyöngyöket az esztergomi káptalan kapja, úgyhogy mindazokat szentségtartókon használják az általam néhány évvel ezelőtt adományozottakkal együtt. Ugyanennek a káptalannak hagyok négy, igen értékes, arannyal és ezüsttel szegélyezett szövet miseruhát. Azt akarom, hogy az összes többi miseruhát végrendeletem végrehajtói osszák meg a püspöki (Podunajské Biskupice), féli (Tomásov/Feilendorf), és csákányi (Pozsonycsákány/Knitteldorf) plébániák között. Van néhány török kaftán, melyből a fent már említett Maholányi János, Őfelsége titkára csináltasson miseruhát, elosztván a különböző szegény plébániák között, s azt akarom, hogy ezekből egyet a szúnyogdi Szent József kápolna is kapjon. Van ezeken kívül két igen művészi kivitelű 1000-1000 forint értékű szentségtartó, amelyekből az egyik 1000 forintot érő szentségtartót és egy kelyhet a dicsőséges zelli Szűz Máriának hagyom, a másik 1000 forintot érő, az előbbihez mindenben hasonló szentségtartót az esztergomi káptalannak hagyom, ezenkívül egy harmadik ezüst szentségtartót hagyok az illésházi Szent Péter templomra.

Tizedszer A Szentgyörgy szabadkirályi városban élő piaristáknak/kegyesrendieknek nemesi kúriákat hagyok, mégpedig az illésházit, a Csúzy és Balassa házat, továbbá a grinaviai (Grünau/Grinád) pusztát a szentgyörgyi, grinaviai, bazini szőlőkkel, kivéve a bazini szőlőhegyen lévő két szőlő, amelyeket már korábban Szentgyörgy szabadkirályi városnak adtam, hogy iskolát alapítsanak az ifjúság nevelésére.

Emlékezvén arra, hogy Őfelsége méltónak tartott engem főtisztelendő József sarutlan karmelita rendi atya által figyelmeztetni, hogy ezt az említett rendet támogassam, ezért tehát a Pozsony külvárosában lévő, a karmelita atyáknak is tetsző kertben, amely most a kincstáré, előtte pedig a Wesselényi családé volt, akarom a szerzetet letelepíteni. Ennek a szerzetesrendnek az alapítására hagyom azt az összeget, azaz 90.000 forintot, melyet nemrégiben Őfelsége Hadi Pénztára a brünói részjószág után fizetett, kérvén Őfelsége kegyes jóindulatát, hogy eme nagyszabású tervem véghezvitelét engedélyezni méltóztassék.

Tizenegyedszer Az általam alapított pozsonyi Irgalmasrendi szerzeteseknek hagyom azt az 1040 forintot, melyet hátralékként főtisztelendő Jászloczy/Lasztóczy József adott nekem.

A pozsonyi és bazini kapucinusoknak hagyom a nagyszombati vermekben lévő terményeket fele-fele arányban.

A nagyszombati apácáknak és a pozsonyi apácáknak, úgy az klarisszáknak, mint az orsolyitáknak hagyom a soproni szőlőket, a Szentmargitában lévő szőlőket pedig a nagyszombati apácák, a pozsonyi klarisszák és orsolya rendbéli apácák egyenlően osszák háromfele.

A bécsi konvent ferences atyáinak a misékre hagyok 100 forintot.

A Turóc/Trencsén megyei Turna és Szoblaho falukban lévő birtokok, s azok tartozékai után járó 5000 forint zálogösszegről úgy rendelkezem hogy az összeget megfelezvén 2500 forint a viészkai (Kisfalud v. Zsitvaújfalu, Bars megye) plébániáé legyen, ahol engem kereszteltek. A másik felét a szláv nemzet nagyszombati Szent Mihály templomára hagyom. Azt a pénz , amit az elmúlt időkben gróf Czobor Mária asszonynak, néhai gróf Csáky Pál özvegyének kölcsönöztem, azt is ugyanennek a Szent Mihály Arkangyal templomnak szánom. Az Ausztriában, Bécs közelében lévő, most méltóságos idősebb Stahrenberg gróf bécsi helytartótanácsi tanácsos által használt Oberlau puszta után járó pénzt a Szent Apollinare Római-Magyar Kollégium növendékeinek úti költségére hagyom, hogy onnan visszatérvén, Bécsben az Úr szolgálatára legyenek

Tizenkettedszer Minden búzát, és más terményt ami csak Orton és Magyarországon van Őfelsége hadseregének ellátására hagyom

Tizenharmadszor Az Eberhardi vár és uradalom, Szenterzsébet vagy Szent Elisabetha faluval, továbbá az egykor néhai gróf Pálffy Miklós tulajdonában lévő Csütörtök, Pruck, Fél, Tamásfalva és Madaras részbirtokok hasznából engem illető pénzt és jövedelmet hagyom a már többször említett Maholányi Jánosnak, Jókay Jánosnak és Andrásnak, valamint Bokros Éva asszonynak.

Oly sok szolgálataikért és fáradozásaikért az egész Morvai jószágot, a brünói kerületben lévőt, éppúgy a sziléziait is ossza meg egymás között az említett Maholányi János, Jókay János, Jókay András és Kordics István, és mint honfiak és birtokszomszédok, üdvösségemért évenként 1000 tallért osszanak szét a szegények között.

Beszélték hogy a megboldogult néhai Palocsay Gábor adós volt néhány ezer forinttal egy bizonyos pozsonyi kereskedőnek, és mint tudom engem tett kezessé a sziléziai jószág hasznával, mivel pedig az adósságból semmit sem törlesztett, úgy gondolom elégséges lesz, ha a pozsonyi a „Faunhoz vagy Erdei Emberhez” címzett vendégfogadómat, mint házat ennek a kereskedőnek adom.

A rárói jószágot tartozékaival és minden hasznával együtt Maholányi Jánosnak, Őfelsége titkárának hagyom. Fiának, Ignácnak adom a Nagyszombaton lévő házamat, melyet Suskovics-féle háznak hívnak, ezen kívül neki hagyom a bécsi házamat is.

A Pozsony megyei Csallóköz vagy Schütt nevezetű szigeten lévő Sarva/Jablonové/Pozsonyalmás jövedelmét, a befolyó zálogösszeggel együtt a két Jókay fivérnek, Jókay Jánosnak és Andrásnak hagyom. A már említett Jókay Jánosra és Andrásra, valamint Urbényi Miklósnak Dékán Katalintól született utódaira hagyom a Pozsony megyében, Nagyszombat szabadkirályi város szomszédságában lévő Modersdorf/Modranka/Vágmagyarád falut. A két Jókay kapja a bazini két szőlőt, Urbényi Miklós és utódai kapják azt az összeget, amivel Csáky Lászó tartozik az elcserélt komáromi kúria fejében, és kapjanak még 300 forintot is. A maradék bécsi holmikon és eszközökön osztozzék meg egymással Maholányi János, Jókay János, Jókay András és Franyó Ádám, ezen kívül Franyónak adjanak még 100 forintot.

Kordics Istvánnak és feleségének hagyom a Nagyszombat szabadkirályi városnak a falain belül lévő ősi házamat, akik legyenek tekintettel az ottani szegényekre 300 forintot osztva szét közöttük. A nagyszombati Balassi-féle házamat, amely a város közepén van Maholányi Ilonára, néhai Buzásy Ferenc özvegyére hagyom, ezenfelül adok neki 300 forintot. Rokonomra, a hajadon Benkő Katalinra hagyom a Szomolány/Smolenice várában szolgáló szobalányomat 500 forinttal.

Eszembe jutván, hogy a surányi várat 33.000 forintért vettem zálogba, közben a török háború idején bizonyos összegű kölcsönt vettem fel rá a Bosnyák család egyik nőtagjától azzal a feltétellel, hogy ha három éven belül nem fizetem vissza, akkor az legyen ismét a Bosnyák családé. Végakaratomként most ezt az összeget és minden haszonvételt ráhagyom az illető családra.

Tizennegyedszer Főtisztelendő Gubasóczy János magyar udvari kancellárnak hagyok egy coboly prémmel szegélyezett nagyobb bundát.

Tizenötödször A morvaországi tartománynak hagyok halálom után 50 rőf jó fajta és kiváló minőségű posztót.

A végrendeletemet tanúként aláíró személyek megkülönböztetett jóindulatát kérem Maholányi János titkár, Jókay János és András iránt.

Tizenhatodszor titkáromnak, ifjabb Labsanszky Jánosnak hagyok egy értékes világos pej lovat és egy másik ugyanolyat, továbbá 1000 forintot. Tanyo Pálnak 1000 forintot, Náray György káplánnak a misézésért 100 tallért, a másik káplánnak a bécsi Hajdinovics Pálnak hasonlóképp 100 tallért hagyok a szent énekekért.

Vitézlő Thedy Eleknek/Sándornak 300 forintot, Maholányi Mihálynak 100 tallért és egy lovat, Rajeczky Márton pozsonyi provisornak/tiszttartónak 300 forintot, pozsonyi kulcsáromnak, Balko Jánosnak 300 forintot, Gyárfás Mihály, Zubak György, Miskey György és Baranyay János nyereggyártóknak egyenként 100-100 tallért hagyok.

A két szakácsnak, Mártonnak és Jánosnak, valamint sáfáromnak/számtartómnak, Újhelyi Mártonnak hagyok fejenként 200 forintot.

A posztókészítő és kelmefestő Ivanics Mihálynak és Istvánnak hagyok 12 rőf széles posztót és 300 forintot egyenlően elosztva. Babis Bertalan úrnak 100 tallér, néhai Csatlós György szerencsétlen özvegyének 100 forint adassék. A két Csatlósnak fejenként 80 forintot adjanak. Bakó Péternek 4000 forintot hagyok a püski/pöstyéni haszonbérletből, és ezen kívül 3/6 lovat.

A többi lovat, miként a nyájat és más haszon állatokat osszanak el egymás között Jókay János és András, valamint Kordics István.

Tizenhetedszer A végrendeletemet végrehajtó fent már megnevezett uraknak hagyok a pöstyéni 4000 forint haszonbérlet hátralékából 3000 forintot.

Az aranyban, tallérban vagy jelenleg használatos pénzben lévő maradék többi pénzemet templom építésre és az esztergomi vár kijavítására hagyom, térden állva esedezvén Őfelsége előtt, hogy mint legfőbb gyám, a megfelelő és megbízható építőmestert méltóztassék kijelölni.

Ha az isteni kegyelem éltemet mégis meghosszabbítja, és felépülvén a betegágyat elhagyom, akkor ez az összeg adassék vissza nekem, hogy én és megbízottaim fizessünk a fenti munkáért, ugyanis félek, nehogy az történjék, mint ami Keresztúry és idősebb Thököly kincstárnokokkal megtörtént.

Végül az orti zálog a záloglevelekkel legyen a főtisztelendő jezsuita szerzet atyáié együtt a Pázmány kollégium alaptőkéjével, melyet már három évvel ezelőtt nekik engedtem át.

Az örökösök egyetértésével, záradékként még nyomatékosan azt akarom, hogy ha közülük valamelyik is bármiféle akadályt akar a végrehajtás útjába gördíteni, akkor a többiek által az örökölésből kirekesztessék.

Minthogy pedig Ő császári királyi felsége beleegyezésével igen nagy jóindulatát kinyilvánítva saját keze aláírásával és pecsétjével hitelesíteni méltóztatott a végrendeletet ellenzők, az ő kamarásai szigorú figyelmeztetése ellenére. A könyörületes istenre kérvén Őfelségét, hogy az előrebocsátottakat egészben és külön-külön is legkegyelmesebben engedélyezni szíveskedjék, melyért áldassék az Úr, Őfelsége boldog és dicsőséges kormányzásáért, adjon örök életet. Amen. Kelt Letovicze várában az Úr 1684. esztendejében, április havának 27. napján.

Pecsét helye Szelepcsényi György esztergomi érsek sk.
Pecsét helye báró Vesnik György Marquard sk.
Pecsét helye zialkovics Zialkovsky Henrik László sk.
Pecsét helye allensteini Altman János Ernő Vilibald sk.
Pecsét helye czobinie Schubicz Ferenc Ferdinánd sk.
Pecsét helye fanali Hauspersky György sk.

Mi alulírottak a végrendeletet tevő méltóságos érsek urunk és legkegyelmesebb főpapunk akaratára és kérésére az esztergomi érseki káptalantól, az Őfelsége, II. Ferdinánd dicsőséges emlékezetű magyar király által az egyházi renddel egyetértésben, majd a jelenkori császár által ismét megújított oklevél rendelkezése értelmében, törvényesen és szabály szerint kiküldött személyek, aláírásunkkal és pecsétünkkel tanúsítjuk, hogy a már említett végrendelkező, a végakaratát végrehajtó személyeket kijelölte.

Pecsét helye Balogh Miklós esztergomi kanonok, csanádi püspök
Pecsét helye gyarmati Balassa Pál esztergomi kanonok, szentgyörgyi prépost

Saját kezem aláírásával és pecsétemmel igazolom, hogy jelen másolat a Cseh Udvari Kancellária által, Bécsben, február 14-én kihirdetett és kiadott, istenben megboldogult főtisztelendő Szelepcsényi György esztergomi érsek eredeti végrendeletével mindenben egyezik.

Kelt Bécsben, az Úr 1685. esztendejében, február havának 18. napján.

Pecsét helye Huebi Bayrhuber Kristóf
lajstromozó/jegyző ugyanott”

Ugrás a " Szelepcsényi György esztergomi érsek II. rész" oldal elejére